In dit artikel vindt u onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

Gebruikersvoorwaarden

1. Doel en inhoud van de website
Deze website bevat informatie over onze vereniging. Het is mogelijk via deze website om online kaarten te kopen voor concerten.

2. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt maken, kan u St. Cecilia contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3. Aansprakelijkheid
St. Cecilia levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds St. Cecilia contacteren.

St. Cecilia spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. St. Cecilia kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan St. Cecilia niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

St. Cecilia kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

4. Wijzigingen
St. Cecilia behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 31 maart 2018.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens
St. Cecilia respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

 

Privacy policy algemeen

Lees deze Privacy policy om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

St. Cecilia doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Cecilia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

1. Veiligheid
St. Cecilia verbindt zich ertoe om al de gepaste technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Registratie
Hoewel u bepaalde informatie op deze website kunt raadplegen zonder dat uw persoonlijke gegevens moet ingeven, moet u zich registreren op deze website om online kaarten te kopen.

Tijdens het registratieproces dient u de volgende gegevens op te geven: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u zich registreert.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt voor de volgende doelen:
Informatieverstrekking, online kaartverkoop en uitnodigingen voor (toekomstige)evenementen.

De verzamelde gegevens worden maximaal twee jaar bewaard en daarna maximaal zeven jaar in de boekhouding.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat St. Cecilia deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of andere persoonsgegevens echter worden meegedeeld aan derde partijen.

4. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.

5. Logbestanden
Naast de bovenvermelde gegevens, registreert St. Cecilia bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over u tijdens de registratieprocedure werden verzameld.

6. Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Wijzigingen
St. Cecilia behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 10 mei 2018.

9. Contactgegevens
St. Cecilia is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan St. Cecilia contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..