Privacy policy leden & vrienden van St Cecilia

St. Cecilia doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Cecilia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

persoonsgegevens

St cecilia verzameld de volgende persoonsgegevens van haar leden:

NAWE

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnummer

Grondslag

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website).

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, verjaardagsactie, examens, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen.

Verwerkt door

Dagelijks bestuur, Bestuur jeugdbeleid, Ledenadministratie.
Sub-verwerkers: Conscribo, Garantie Continuïteit Conscribo, muziekbond MBGF, Spond

 

Bewaartermijn

Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
Daarnaast worden naam, e-mailadres, datum van lidwording en bijzonderheden (bijvoorbeeld bestuurstermijnen) bewaard voor historische doeleinden. Hiervoor wordt om toestemming gevraagd.

Verstrekking aan derden

Ledenaantal worden doorgegeven bij de muziekbond MBGF.
Bij aanmelding voor examens worden naam en geboortedatum doorgegeven aan de MBGF voor o.a. verwerking op diploma. Dyslexie-aantekening wordt uitsluitend met toestemming doorgegeven om recht te krijgen op extra examentijd. St. Cecilia heeft geen kopie van de dyslexieverklaring.

Jeugdledenaantal onder 18 jaar wordt doorgegeven aan gemeente Berg en Dal voor subsidieaanvraag.

Naam en e-mailadres worden doorgegeven aan Spond. Spond wordt gebruikt als planning- en communicatiemiddel met de leden. Spond zelf verzameld nog meer gegeven die gevraagd worden tijdens het aanmaken van een persoonlijk account. Deze gegevens worden door Spond zelf verwerkt (persoonlijk account is bruikbaar bij alle aangesloten verenigingen). Dit is o.a. geboortedatum i.v.m. leeftijdscontrole.


Beeldmateriaal

Tijdens evenementen en activiteiten kan er beeldmateriaal gemaakt worden. Op basis van vrijwillige toestemming kan dit beeldmateriaal van leden gepubliceert worden op deze website, Facebook, Instagram en YouTube.

Grondslag

Toestemming

Verwerkt door

Bestuur media, Facebook, Instagram

Bewaartermijn

Zolang toestemming aanwezig.

Verstrekking aan derden

N.v.t.
 

Repetitiebezoek

Aan/afwezigheid met en zonder kennisgeving.

Grondslag

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website).

Verwerkt door

Verzuimregistrator, technische leiding.

Bewaartermijn

3 jaar

Verstrekking aan derden

N.v.t.


Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

St. Cecilia behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 5 april 2024.

Contactgegevens

St. Cecilia is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt St. Cecilia contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..