Privacy policy leden

St. Cecilia doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Cecilia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

persoonsgegevens

St cecilia verzameld de volgende persoonsgegevens van haar leden:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnummer

Grondslag

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website).

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, verjaardagsactie, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen.

Verwerkt door

Dagelijks bestuur, Jeugdbeleid, Ledenadministratie, Afdeling communicatie en Ledenadministratie supportersvereniging St. Cecilia.

Bewaartermijn

Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
Daarnaast worden naam, e-mailadres, datum van lidwording en bijzonderheden (bijvoorbeeld bestuurstermijnen) bewaard voor historische doeleinden.

Verstrekking aan derden

St. Cecilia heeft nauwe samenwerking met Supportersvereniging St. Cecilia. Zij verzorgen de verjaardagsactie waarbij geld ingezameld wordt.
St. Cecilia verstrekt NAWE en geboortedatum aan de Supportersvereniging voor dit doel.
Uit de opbrengsten van de Supportersvereniging St. Cecilia worden aanschaffen van middelen en andere vergoedingen bekostigd.
St. Cecilia heeft groot belang bij deze actie.

Foto's

Tijdens evenementen en activiteiten kunnen er foto's gemaakt worden. Op basis van vrijwillige toestemming kunnen er foto's van leden gepubliceert worden op deze website, Facebook en of Instagram.
 

extra gegevensverzameling

Repetitiebezoek

Grondslag

Gerechtvaardigd belang.

Verwerkingen

Aan/afwezigheid met en zonder kennisgeving.

Verwerkt door

Verzuimregistrator, technische leiding.

Bewaartermijn

3 jaar
 

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

St. Cecilia behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 5 april 2019.

Contactgegevens

St. Cecilia is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt St. Cecilia contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Begin